Resultatet av coaching kan vara

En tydlig bild av framtiden som gör dig medveten om vad du vill uppnå. Som ägare eller ledare och hur du tar dig dit. Hjälp att omvandla visionen till mål, att ifrågasätta det omöjliga och förverkligande av det som tidigare bara varit en dröm.

Exempel från verkligheten:

  • Samlat och beskrivit konkret vad visionen är och hur den kan nås i ett företag ägt av fyra personer. Innan så fanns det fyra versioner och ingen tanke om hur den skulle bli verklig.
  • Höjning av prisnivån med 27% och nöjda kunder. Tidigare fanns en frustration över prisbild och lönsamhet och en rädsla för dialogen med kunder.
  • Trygghet att agera i ny ledarroll och vad planen är och att förankra planen. Innan fanns stor osäkerhet om egen förmåga och delegering vilket resulterade i mycket arbete och känsla av otillräcklighet. Nu är livet och jobbet roligt.
  • Tilltro till egen förmåga vilket har gjort det enklare att agera tydligt och framgångsrikt i sin roll. Innan fanns en stor tvekan för klienten om hen var på rätt plats. Nu njuter hen och agerar med tillförsikt inför framtiden.

Personligt genombrott, personligt åtagande och målstyrning. Förmåga att hantera hinder, effektivt tidsutnyttjande och balans mellan olika arenor. Och att sätta gränser för dig själv och andra.

Inre insikter om styrkor, roller, värden och kontrollspann. Vad du behöver göra och använda mer av och om begränsande tankemönster.

Kostnadseffektivt

Coaching är kostnadseffektivt för:

  • Med en liten insats får du en tjänst över lång tid, upp till 6 månader, för att etablera uthålliga och hållbara förändringar i beteenden.
  • Din egna insats i tid är blygsam och möjlig utväxling stor. Ditt arbete sker också över lång tid vilket underlättar planering och prioritering av möten och uppgifter.
  • Möten och uppgifter utgår från din roll och dina mål med coachningen. Så reella och skarpa uppgifter som för dig och din verksamhet framåt.
  • En framgångsrik coaching ökar förmågan och prestationen hållbart i den kanske dyraste resursen i företaget.
  • Processen är transparent och det är tydligt vad du betalar för.

Nytta för företaget

När organisationen betalar för coachingen kopplas alltid uppdraget till företagsnyttan. Överordnad chef och/eller HR involveras för att ge inspel, tydliggöra förväntningar och önskat resultat av coachingen. Med ett ömsesidigt överenskommet mål och uttalat ansvarstagande hjälper vi till med att säkra investeringen.

Coaching är att medvetandegöra och överbrygga gapet mellan nuvarande och önskat läge

”What future creates this present?”

Andrew Burgess

För att vara effektiv som ledare eller nyckelperson behöver du använda hela din personlighet. Relationer och utveckling påverkas minst lika mycket av den du är som det du gör.

En professionell coach ger dig möjlighet att utveckla de delar du vet behöver utvecklas i ditt framtida ledarskap. Samt det du kanske ännu inte upptäckt, som står i vägen för dig. Coachen är en utomstående partner som hjälper dig skapa ny medvetenhet som möjliggör nytt agerande och ett nytt varande. Vi tar utgångspunkt i framtiden för att inte vara styrda av det förflutna. Vad är det som inte händer när du går mot dit önskade läge?

I coaching är förändringstänkande och utveckling centralt, liksom att ställa frågor om hur vi ser vad vi ser. Det bidrar till personliga upptäckter som ökar medvetenhet, ansvar och åtagande. Coachen fokuserar på ditt agerande för att nå dina och företagets visioner och mål. Som ledare får du hjälp att fatta beslut och komma till handling på ett sätt som är effektivt för både dig och din organisation. 

Exempel på genomförande av en individuell coachning

Ett inledande möte med klienten där vi ringar in målet och bedömer förutsättningarna för genomförande. Det inledande mötet är kostnadsfritt om vi avbryter men ingår i serien om vi går vidare.

Därefter ett trepartsmöte där chefen som beställare involveras och förutsättningarna görs gemensamma för alla tre parter.

9 möten med klienten om 1,5 timmar med 2-3 veckors mellanrum.

Avslutande trepartsmöte för återkoppling mot mål.